1000+ Most Common Bulgarian Last Names & Surnames with Meanings

Most Common Bulgarian Last Names & Surnames

Last Updated on March 11, 2023 by Team FinderWheel

Are you looking for the most common and rare Bulgarian Surname? Find here are the list of cool, unique, and most popular Bulgarian family names with meanings. 

Top 10 Most Popular Last Names in Bulgaria

Here is the list of the top 10 last names for baby boys, girls, and families in Bulgaria.

 1. Ivanov
 2. Ivanova
 3. Georgieva
 4. Georgiev
 5. Dimitrova
 6. Dimitrov
 7. Petrova
 8. Petrov
 9. Nikolova
 10. Nikolov

List of Common Bulgarian Last Names with Meaning

Find here a list of the most common and famous Bulgarian surnames for baby boys, girls, and families. Go ahead and pick one that you think will work best last name for you.

Browse Bulgarian Surnames by Alphabets/Letters

Check out this alphabetical list of popular Bulgarian last names for baby boys and baby girls and choose the perfect one.

 1. Ivanov
 2. Ivanova
 3. Georgieva
 4. Georgiev
 5. Dimitrova
 6. Dimitrov
 7. Petrova
 8. Petrov
 9. Nikolova
 10. Nikolov
 11. Stoyanova
 12. Hristova
 13. Stoyanov
 14. Todorova
 15. Hristov
 16. Todorov
 17. Ilieva
 18. Angelova
 19. Iliev
 20. Angelov
 21. Atanasova
 22. Atanasov
 23. Vasileva
 24. Vasilev
 25. Yordanova
 26. Yordanov
 27. Petkova
 28. Petkov
 29. Marinova
 30. Koleva
 31. Marinov
 32. Kolev
 33. Stefanova
 34. Stefanov
 35. Mehmed
 36. Mihaylova
 37. Mihaylov
 38. Ahmed
 39. Asenov
 40. Asenova
 41. Kostova
 42. Krasteva
 43. Dimova
 44. Kostadinov
 45. Kostadinova
 46. Miteva
 47. Mustafa
 48. Borisov
 49. Krastev
 50. Kostov
 51. Dimov
 52. Ali
 53. Aleksandrova
 54. Borisova
 55. Popova
 56. Aleksandrov
 57. Mitev
 58. Hasan
 59. Simeonova
 60. Simeonov
 61. Pavlova
 62. Popov
 63. Pavlov
 64. Yankova
 65. Yankov
 66. Markova
 67. Dobreva
 68. Tsvetkova
 69. Dobrev
 70. Markov
 71. Spasova
 72. Radeva
 73. Lazarova
 74. Tsvetkov
 75. Spasov
 76. Radev
 77. Mladenova
 78. Ismail
 79. Lazarov
 80. Ruseva
 81. Andreeva
 82. Yusein
 83. Slavova
 84. Mladenov
 85. Osman
 86. Yaneva
 87. Andreev
 88. Rusev
 89. Yanev
 90. Naydenova
 91. Kirilov
 92. Slavov
 93. Naydenov
 94. Valcheva
 95. Kirilova
 96. Peneva
 97. Mincheva
 98. Penev
 99. Valchev
 100. Sali
 101. Kirova
 102. Stancheva
 103. Andonova
 104. Minchev
 105. Staneva
 106. Stoycheva
 107. Aleksieva
 108. Halil
 109. Mehmedova
 110. Andonov
 111. Kirov
 112. Stoychev
 113. Stanchev
 114. Mehmedov
 115. Zheleva
 116. Hyusein
 117. Grigorova
 118. Stanev
 119. Tsvetanov
 120. Aleksiev
 121. Stoeva
 122. Ahmedov
 123. Gospodinova
 124. Zhelev
 125. Zhelyazkova
 126. Velikova
 127. Ahmedova
 128. Zhelyazkov
 129. Grigorov
 130. Tsvetanova
 131. Filipova
 132. Velikov
 133. Gospodinov
 134. Ibryam
 135. Trifonova
 136. Stoykova
 137. Panayotova
 138. Stoev
 139. Uzunova
 140. Filipov
 141. Panayotov
 142. Trifonov
 143. Stoykov
 144. Valkova
 145. Pencheva
 146. Milanova
 147. Kovacheva
 148. Milanov
 149. Stoilova
 150. Uzunov
 151. Stoilov
 152. Savova
 153. Nedelcheva
 154. Valkov
 155. Nedelchev
 156. Genova
 157. Penchev
 158. Rangelova
 159. Dineva
 160. Mileva
 161. Kovachev
 162. Veleva
 163. Genov
 164. Boneva
 165. Gancheva
 166. Myumyun
 167. Rangelov
 168. Mitova
 169. Syuleyman
 170. Stankova
 171. Tomova
 172. Dinev
 173. Metodiev
 174. Manolova
 175. Savov
 176. Yumer
 177. Doncheva
 178. Nedyalkova
 179. Velev
 180. Milev
 181. Hadzhiev
 182. Kamenova
 183. Stankov
 184. Hadzhieva
 185. Damyanova
 186. Donchev
 187. Mitov
 188. Ganchev
 189. Zaharieva
 190. Manolov
 191. Metodieva
 192. Taneva
 193. Bogdanova
 194. Vladimirov
 195. Bonev
 196. Tomov
 197. Alieva
 198. Bogdanov
 199. Gencheva
 200. Zahariev
 201. Vladimirova
 202. Shopova
 203. Kamenov
 204. Ignatova
 205. Tsoneva
 206. Apostolova
 207. Nedyalkov
 208. Tanev
 209. Peeva
 210. Mircheva
 211. Antonova
 212. Mustafova
 213. Damyanov
 214. Mirchev
 215. Ganeva
 216. Cholakova
 217. Antonov
 218. Mustafov
 219. Emin
 220. Peev
 221. Ignatov
 222. Apostolov
 223. Zhekova
 224. Terzieva
 225. Velkova
 226. Minkova
 227. Velichkova
 228. Ganev
 229. Zhekov
 230. Cholakov
 231. Tsonev
 232. Minkov
 233. Draganova
 234. Velkov
 235. Raykova
 236. Redzheb
 237. Toneva
 238. Velichkov
 239. Terziev
 240. Genchev
 241. Kaneva
 242. Aliev
 243. Zlateva
 244. Mitkov
 245. Mihova
 246. Draganov
 247. Mitkova
 248. Teneva
 249. Shopov
 250. Raykov
 251. Yusuf
 252. Nacheva
 253. Tonev
 254. Kanev
 255. Hasanova
 256. Tenev
 257. Hasanov
 258. Encheva
 259. Mihov
 260. Zlatev
 261. Chakarova
 262. Krumov
 263. Mihaleva
 264. Yanakieva
 265. Enchev
 266. Slavcheva
 267. Slavchev
 268. Avramova
 269. Stoimenova
 270. Nedeva
 271. Nachev
 272. Yosifov
 273. Yosifova
 274. Yanakiev
 275. Krumova
 276. Parvanova
 277. Salim
 278. Chakarov
 279. Toncheva
 280. Nenova
 281. Bozhilova
 282. Nedev
 283. Shaban
 284. Avramov
 285. Tosheva
 286. Sotirova
 287. Varbanova
 288. Yotova
 289. Nenov
 290. Boyadzhieva
 291. Tonchev
 292. Kancheva
 293. Parvanov
 294. Stoimenov
 295. Velinova
 296. Toshev
 297. Yancheva
 298. Yovcheva
 299. Delcheva
 300. Sotirov
 301. Goranova
 302. Boyadzhiev
 303. Staykova
 304. Varbanov
 305. Mihalev
 306. Bekir
 307. Lyubenov
 308. Tsekova
 309. Velinov
 310. Kalcheva
 311. Ramadan
 312. Delchev
 313. Tsankova
 314. Raycheva
 315. Kanchev
 316. Ognyanov
 317. Goranov
 318. Yovchev
 319. Staykov
 320. Sabeva
 321. Toteva
 322. Yotov
 323. Topalova
 324. Yanchev
 325. Racheva
 326. Ognyanova
 327. Gocheva
 328. Mineva
 329. Raychev
 330. Bozhilov
 331. Daskalova
 332. Lyubenova
 333. Tsekov
 334. Kalchev
 335. Kadir
 336. Bozhkova
 337. Velcheva
 338. Tasheva
 339. Tsankov
 340. Doneva
 341. Karadzhova
 342. Mancheva
 343. Sabev
 344. Gochev
 345. Ismailova
 346. Bozhkov
 347. Totev
 348. Donev
 349. Rachev
 350. Topalov
 351. Valeva
 352. Kotseva
 353. Karadzhov
 354. Velchev
 355. Ismailov
 356. Minev
 357. Traykova
 358. Arnaudova
 359. Blagoev
 360. Tsaneva
 361. Koeva
 362. Manchev
 363. Traykov
 364. Blagoeva
 365. Daskalov
 366. Tsenova
 367. Eneva
 368. Shtereva
 369. Kotsev
 370. Valev
 371. Murad
 372. Penkova
 373. Evtimova
 374. Arnaudov
 375. Tsenov
 376. Panova
 377. Mahmud
 378. Boyanov
 379. Tashev
 380. Karaivanova
 381. Peycheva
 382. Pancheva
 383. Anastasova
 384. Trendafilov
 385. Enev
 386. Tsanev
 387. Shterev
 388. Panov
 389. Evtimov
 390. Adem
 391. Trendafilova
 392. Penkov
 393. Taseva
 394. Manova
 395. Stamenova
 396. Maneva
 397. Anastasov
 398. Koev
 399. Galabova
 400. Sokolova
 401. Manev
 402. Pashova
 403. Stamenov
 404. Boyanova
 405. Karaivanov
 406. Salieva
 407. Peychev
 408. Osmanova
 409. Yuseinova
 410. Panchev
 411. Demireva
 412. Chobanova
 413. Tasev
 414. Deneva
 415. Sokolov
 416. Yuseinov
 417. Saliev
 418. Shakir
 419. Manov
 420. Rashkova
 421. Chausheva
 422. Galabov
 423. Kehayova
 424. Chavdarova
 425. Chaushev
 426. Dinkova
 427. Pashov
 428. Chobanov
 429. Osmanov
 430. Kurteva
 431. Paunova
 432. Grozdanova
 433. Chavdarov
 434. Veselinov
 435. Prodanova
 436. Denev
 437. Yakimova
 438. Zhivkova
 439. Zlatkova
 440. Gergova
 441. Zlatanova
 442. Zlatkov
 443. Sirakova
 444. Hyuseinova
 445. Ibryamova
 446. Docheva
 447. Demirev
 448. Misheva
 449. Paunov
 450. Kehayov
 451. Rashkov
 452. Nikolaev
 453. Boycheva
 454. Hristeva
 455. Dinkov
 456. Veselinova
 457. Grozdanov
 458. Lozanova
 459. Madzharova
 460. Bozhinova
 461. Hyuseinov
 462. Yakimov
 463. Bakalova
 464. Ibryamov
 465. Simova
 466. Nikolaeva
 467. Ilcheva
 468. Doycheva
 469. Bozhinov
 470. Lozanov
 471. Zhivkov
 472. Boteva
 473. Milusheva
 474. Pesheva
 475. Zlatanov
 476. Kurtev
 477. Prodanov
 478. Gergov
 479. Belcheva
 480. Mishev
 481. Danailova
 482. Hristev
 483. Sirakov
 484. Boychev
 485. Redzhebov
 486. Cherneva
 487. Dochev
 488. Danailov
 489. Arif
 490. Paneva
 491. Stavreva
 492. Arabadzhieva
 493. Kazakova
 494. Stoynova
 495. Mitrev
 496. Boeva
 497. Ilchev
 498. Ninova
 499. Musa
 500. Nedkova
 501. Terziyska
 502. Bakalov
 503. Grozeva
 504. Doychev
 505. Simov
 506. Decheva
 507. Aleksova
 508. Milcheva
 509. Neykova
 510. Mitreva
 511. Nikova
 512. Dikova
 513. Daneva
 514. Veli
 515. Zdravkova
 516. Stoichkova
 517. Milkova
 518. Botev
 519. Zdravkov
 520. Nenkova
 521. Emilov
 522. Stavrev
 523. Milushev
 524. Dancheva
 525. Koseva
 526. Madzharov
 527. Ninov
 528. Katsarova
 529. Aleksov
 530. Nenkov
 531. Malinova
 532. Grozev
 533. Kuzmanova
 534. Panev
 535. Kazakov
 536. Rusinova
 537. Mehmedali
 538. Belchev
 539. Nedkov
 540. Terziyski
 541. Demirova
 542. Milkov
 543. Chernev
 544. Stoynov
 545. Milchev
 546. Dechev
 547. Nakova
 548. Arabadzhiev
 549. Mateeva
 550. Bachvarova
 551. Zapryanova
 552. Asan
 553. Kocheva
 554. Rusinov
 555. Hristozova
 556. Emilova
 557. Radkova
 558. Stoichkov
 559. Kamburova
 560. Neykov
 561. Peshev
 562. Redzhebova
 563. Malinov
 564. Katsarov
 565. Nikov
 566. Dikov
 567. Aliosman
 568. Kolarova
 569. Boev
 570. Dzhambazova
 571. Mateva
 572. Tsolova
 573. Mollova
 574. Nakov
 575. Kosev
 576. Kyoseva
 577. Yoncheva
 578. Shishkova
 579. Kochev
 580. Danev
 581. Lilova
 582. Demirov
 583. Zapryanov
 584. Martinova
 585. Danchev
 586. Mollov
 587. Radkov
 588. Bankova
 589. Paskaleva
 590. Koycheva
 591. Dicheva
 592. Kuzmanov
 593. Gyurova
 594. Mateev
 595. Koychev
 596. Tsolov
 597. Pehlivanova
 598. Rasim
 599. Yonchev
 600. Kamburov
 601. Boncheva
 602. Dzhambazov
 603. Martinov
 604. Tancheva
 605. Antova
 606. Tsanova
 607. Hristozov
 608. Kyosev
 609. Hadzhiyska
 610. Bachvarov
 611. Gyurov
 612. Matev
 613. Nesheva
 614. Paskalev
 615. Tabakova
 616. Bankov
 617. Tsanov
 618. Stanoeva
 619. Tanchev
 620. Dichev
 621. Yurukova
 622. Kolarov
 623. Pehlivanov
 624. Yakub
 625. Halilov
 626. Balabanova
 627. Dacheva
 628. Kiryakova
 629. Lilov
 630. Karagyozova
 631. Yurukov
 632. Smail
 633. Sherif
 634. Shishkov
 635. Dencheva
 636. Bonchev
 637. Harizanova
 638. Yashar
 639. Hadzhiyski
 640. Ferad
 641. Stamatova
 642. Arsova
 643. Kisyova
 644. Arsov
 645. Kasabova
 646. Antov
 647. Slavkova
 648. Dyulgerova
 649. Karagyozov
 650. Tabakov
 651. Deleva
 652. Doychinova
 653. Rasheva
 654. Vaseva
 655. Neshev
 656. Vangelova
 657. Moneva
 658. Krastanova
 659. Denchev
 660. Gogova
 661. Gesheva
 662. Stanoev
 663. Vangelov
 664. Kiryakov
 665. Serafimov
 666. Kalinova
 667. Slavkov
 668. Tsvyatkov
 669. Kasabov
 670. Delev
 671. Stamatov
 672. Nencheva
 673. Dachev
 674. Geneva
 675. Harizanov
 676. Serafimova
 677. Monev
 678. Davidov
 679. Dragneva
 680. Kircheva
 681. Nenchev
 682. Bancheva
 683. Davidova
 684. Zhecheva
 685. Ivancheva
 686. Mikova
 687. Tsvyatkova
 688. Aptula
 689. Balabanov
 690. Doychinov
 691. Vitanova
 692. Stoynev
 693. Mikov
 694. Kalinov
 695. Nazif
 696. Akif
 697. Stoyneva
 698. Vasev
 699. Kisyov
 700. Konstantinova
 701. Vitanov
 702. Sabri
 703. Beleva
 704. Gerova
 705. Krastanov
 706. Genev
 707. Videnova
 708. Zhechev
 709. Selim
 710. Argirova
 711. Boshnakova
 712. Kozhuharova
 713. Sadula
 714. Rashev
 715. Tahir
 716. Gateva
 717. Papazova
 718. Gavrilova
 719. Dyakova
 720. Gogov
 721. Kirchev
 722. Valchanova
 723. Marcheva
 724. Valkanova
 725. Geshev
 726. Gavrilov
 727. Rizova
 728. Argirov
 729. Eminova
 730. Kirkova
 731. Vladova
 732. Kyuchukova
 733. Banchev
 734. Tacheva
 735. Marchev
 736. Rizov
 737. Dyulgerov
 738. Konstantinov
 739. Momchilova
 740. Bakardzhieva
 741. Gerov
 742. Grancharova
 743. Ibrahim
 744. Radulova
 745. Danova
 746. Rashid
 747. Tsenkova
 748. Baleva
 749. Boshnakov
 750. Valchanov
 751. Zafirov
 752. Dragnev
 753. Belev
 754. Kuneva
 755. Zareva
 756. Zafirova
 757. Gadzheva
 758. Momchilov
 759. Kirkov
 760. Dyankova
 761. Syuleymanov
 762. Kalaydzhieva
 763. Kireva
 764. Halim
 765. Syuleymanova
 766. Lalova
 767. Taskova
 768. Kunev
 769. Gatev
 770. Kozhuharov
 771. Milenkova
 772. Ivanchev
 773. Vacheva
 774. Venkova
 775. Chervenkova
 776. Laleva
 777. Asanova
 778. Dyakov
 779. Halilova
 780. Kyuchukov
 781. Neycheva
 782. Vladov
 783. Tachev
 784. Danov
 785. Grancharov
 786. Eftimov
 787. Lukanova
 788. Ovcharova
 789. Asanov
 790. Lalev
 791. Chalakova
 792. Chervenkov
 793. Tsenkov
 794. Koteva
 795. Semerdzhieva
 796. Fileva
 797. Halibryam
 798. Shabanov
 799. Dyankov
 800. Valkanov
 801. Sadak
 802. Lalov
 803. Licheva
 804. Papazov
 805. Taskov
 806. Kirev
 807. Videnov
 808. Radulov
 809. Shabanova
 810. Gadzhev
 811. Donkova
 812. Venkov
 813. Chaush
 814. Vlahova
 815. Dermendzhieva
 816. Dimcheva
 817. Paskova
 818. Dincheva
 819. Yonkova
 820. Eftimova
 821. Balev
 822. Yumerova
 823. Kuncheva
 824. Kalaydzhiev
 825. Lukanov
 826. Asparuhov
 827. Bakardzhiev
 828. Drumeva
 829. Donkov
 830. Ovcharov
 831. Semerdzhiev
 832. Zarkova
 833. Dakova
 834. Yumerov
 835. Chalakov
 836. Baeva
 837. Stamova
 838. Nuri
 839. Zarev
 840. Kotev
 841. Lichev
 842. Malcheva
 843. Neychev
 844. Stamov
 845. Milenkov
 846. Vachev
 847. Durmush
 848. Dermendzhiev
 849. Dimchev
 850. Dinchev
 851. Kunchev
 852. Filev
 853. Zarkov
 854. Paskov
 855. Naneva
 856. Yonkov
 857. Gerasimova
 858. Miladinova
 859. Vlahov
 860. Vuchkova
 861. Bacheva
 862. Gerasimov
 863. Voynova
 864. Peykova
 865. Ruskova
 866. Basheva
 867. Parusheva
 868. Micheva
 869. Radoslavov
 870. Karamfilov
 871. Karamfilova
 872. Malchev
 873. Vicheva
 874. Baev
 875. Vankova
 876. Ruskov
 877. Vutova
 878. Katsarska
 879. Yonova
 880. Yuzeir
 881. Asparuhova
 882. Milenova
 883. Nanev
 884. Dakov
 885. Denkova
 886. Miladinov
 887. Vichev
 888. Michev
 889. Radoslavova
 890. Drumev
 891. Mestan
 892. Vutov
 893. Nedzhib
 894. Bashev
 895. Kichukova
 896. Kumanova
 897. Milenov
 898. Grueva
 899. Vuchkov
 900. Kaleva
 901. Parushev
 902. Kaloyanova
 903. Voynov
 904. Videva
 905. Aneva
 906. Bachev
 907. Katsarski
 908. Toshkov
 909. Lambova
 910. Raynova
 911. Rusanova
 912. Genzholu
 913. Kichukov
 914. Valova
 915. Vodenicharova
 916. Peykov
 917. Deyanova
 918. Novakova
 919. Dragieva
 920. Nikiforova
 921. Lefterov
 922. Toshkova
 923. Sharkova
 924. Gaydarova
 925. Vankov
 926. Kraleva
 927. Rusanov
 928. Sharkov
 929. Nikiforov
 930. Gruev
 931. Lefterova
 932. Nestorova
 933. Sasheva
 934. Kaloyanov
 935. Tsonkov
 936. Getov
 937. Tsonkova
 938. Kumanov
 939. Lazova
 940. Kalev
 941. Stoilkova
 942. Deyanov
 943. Bocheva
 944. Lambov
 945. Videv
 946. Zasheva
 947. Kutsarova
 948. Yuliyanov
 949. Getova
 950. Grozdeva
 951. Cherkezova
 952. Genkova
 953. Bodurova
 954. Raeva
 955. Bodurov
 956. Izet
 957. Dzhelil
 958. Salif
 959. Halacheva
 960. Sashev
 961. Elenkova
 962. Bochev
 963. Grozdev
 964. Yakova
 965. Denkov
 966. Garkova
 967. Levi
 968. Salimova
 969. Parashkevova
 970. Lazov
 971. Mavrova
 972. Vodenicharov
 973. Anev
 974. Bogoeva
 975. Gigova
 976. Isuf
 977. Kralev
 978. Gerdzhikova
 979. Yorgova
 980. Dragiev
 981. Said
 982. Alish
 983. Yankulova
 984. Salimov
 985. Yonov
 986. Tashkova
 987. Bilyal
 988. Yuliyanova
 989. Novakov
 990. Idriz
 991. Grudeva
 992. Valov
 993. Gaydarov
 994. Yakov
 995. Chaneva
 996. Nestorov
 997. Garkov
 998. Dankova
 999. Raynov
 1000. Haralampieva
 1001. Kerim
 1002. Kutsarov
 1003. Stoilkov

Last Names in Bulgarian Starting with A-Z Letters

We hope you found the most popular last names you are interested in and, follow the links for further information. We’ll go through all of our most popular surnames in alphabetical order.

Bulgarian Last Names Starting with A Bulgarian Last Names Starting with N
Bulgarian Last Names Starting with B Bulgarian Last Names Starting with O
Bulgarian Last Names Starting with C Bulgarian Last Names Starting with P
Bulgarian Last Names Starting with D Bulgarian Last Names Starting with Q
Bulgarian Last Names Starting with E Bulgarian Last Names Starting with R
Bulgarian Last Names Starting with F Bulgarian Last Names Starting with S
Bulgarian Last Names Starting with G Bulgarian Last Names Starting with T
Bulgarian Last Names Starting with H Bulgarian Last Names Starting with U
Bulgarian Last Names Starting with I Bulgarian Last Names Starting with V
Bulgarian Last Names Starting with K Bulgarian Last Names Starting with W
Bulgarian Last Names Starting with K Bulgarian Last Names Starting with X
Bulgarian Last Names Starting with L Bulgarian Last Names Starting with Y
Bulgarian Last Names Starting with M Bulgarian Last Names Starting with Z

Most Common Last Names by Country of Origin

Here we have listed thousands of surnames from around the world. You’re bound to find the origin of your last name here!

Top & Most Popular Names & Nicknames

If you’re on the hunt for a cute name for baby boys and girls. Find the latest, most popular, unique & cute nicknames and names for Baby Boys, Girls, Boyfriends, Girlfriends, Husband, and Wife from a list of 100000+ nicknames and baby names ideas at FinderWheel.com

If you have any suggestions or other nicknames you would like to call your baby boy, let us know in the comments below.