500+ Most Common Chinese Last Names & Surnames with Meanings

Most Common Chinese Last Names & Surnames

Last Updated on March 11, 2023 by Team FinderWheel

Are you looking for the most common and rare Chinese Surname? Find here are the list of cool, unique, and most popular Chinese family names with meanings. 

Top 10 Most Popular Last Names in China

Here is the list of the top 10 last names for baby boys, girls, and families in China.

 1. Wang
 2. Li
 3. Zhang
 4. Liu
 5. Chen
 6. Yang
 7. Huang
 8. Wu
 9. Xu
 10. Zhao

List of Common Chinese Last Names with Meaning

Find here a list of the most common and famous Chinese surnames for baby boys, girls, and families. Go ahead and pick one that you think will work best last name for you.

Browse Chinese Surnames by Alphabets/Letters

Check out this alphabetical list of popular Chinese last names for baby boys and baby girls and choose the perfect one.

 1. Wang
 2. Li
 3. Zhang
 4. Liu
 5. Chen
 6. Yang
 7. Huang
 8. Wu
 9. Xu
 10. Zhao
 11. Zhou
 12. Lu
 13. Zhu
 14. Sun
 15. He
 16. Ma
 17. Yu
 18. Hu
 19. Lin
 20. Jiang
 21. Guo
 22. Luo
 23. Gao
 24. Zheng
 25. Liang
 26. Tang
 27. Wei
 28. Shi
 29. Xie
 30. Song
 31. Feng
 32. Yan
 33. Deng
 34. Han
 35. Cao
 36. Tan
 37. Ceng
 38. Peng
 39. Xiao
 40. Yuan
 41. Pan
 42. Cai
 43. Cheng
 44. Fan
 45. Tian
 46. Dong
 47. Fu
 48. Ye
 49. Su
 50. Du
 51. Zhong
 52. Jin
 53. Ding
 54. Yao
 55. Ren
 56. Yin
 57. Cui
 58. Liao
 59. Fang
 60. Meng
 61. Dai
 62. Wen
 63. Gu
 64. Qiu
 65. Jia
 66. Xia
 67. Bai
 68. Hou
 69. Zou
 70. Xiong
 71. Qin
 72. Ji
 73. Gong
 74. Xue
 75. Qi
 76. Lei
 77. Duan
 78. Xiang
 79. Long
 80. Mao
 81. Tao
 82. Shao
 83. Hao
 84. Lai
 85. Guan
 86. Wan
 87. Qian
 88. Hong
 89. Qu
 90. Mo
 91. Kong
 92. Lan
 93. Kang
 94. Chang
 95. Bao
 96. Ge
 97. Yi
 98. Niu
 99. Xing
 100. Zhan
 101. An
 102. Di
 103. Qiao
 104. You
 105. Tong
 106. Pang
 107. Ni
 108. Zhuang
 109. Nie
 110. Shen
 111. Ou
 112. Yue
 113. Shang
 114. Geng
 115. Gan
 116. Jiao
 117. Zuo
 118. Mou
 119. Chu
 120. Pu
 121. Tu
 122. Shu
 123. Bi
 124. Dan
 125. Ruan
 126. Ning
 127. Ke
 128. Mei
 129. Ling
 130. Hua
 131. Huo
 132. Xin
 133. Jing
 134. Miao
 135. Pei
 136. Sheng
 137. Weng
 138. Ran
 139. Lian
 140. Mu
 141. Ou yang
 142. Dou
 143. Chai
 144. Bian
 145. Jie
 146. Kuang
 147. Lou
 148. Teng
 149. Rao
 150. Xi
 151. Si
 152. Ai
 153. Chi
 154. Rong
 155. Quan
 156. Nong
 157. Mai
 158. Jian
 159. Zhuo
 160. Che
 161. Cen
 162. Gou
 163. Dang
 164. Fei
 165. Bo
 166. Leng
 167. Mi
 168. Xian
 169. Zong
 170. Gui
 171. Ying
 172. Min
 173. Zang
 174. Chou
 175. Ju
 176. Sui
 177. Luan
 178. Sha
 179. Diao
 180. Kou
 181. Lang
 182. Sang
 183. Zhen
 184. Cong
 185. Zhi
 186. Ao
 187. She
 188. Ming
 189. Cha
 190. Hui
 191. Le
 192. Lao
 193. Nan
 194. Ban
 195. Pi
 196. Man
 197. Hai
 198. Qiang
 199. Shuai
 200. Gai
 201. Ba
 202. Zu
 203. Qing
 204. Xuan
 205. Ping
 206. Suo
 207. Yun
 208. Men
 209. Chao
 210. Yong
 211. A
 212. Rui
 213. Que
 214. Xiu
 215. Tai
 216. Hang
 217. Na
 218. Ru
 219. Ha
 220. Bin
 221. Zan
 222. Heng
 223. Zeng
 224. Lee
 225. Nu
 226. Ouyang
 227. Chan
 228. Wong
 229. Zhai
 230. Da
 231. Bu
 232. Zi
 233. Lau
 234. Lun
 235. Shan
 236. Jun
 237. Ho
 238. Cheung
 239. Guang
 240. Ya
 241. Bei
 242. Shui
 243. Huajing
 244. San
 245. Huan
 246. Shou
 247. Leung
 248. Shenzhen
 249. Young
 250. Chow
 251. Er
 252. Ting
 253. Bing
 254. Chun
 255. King
 256. Xun
 257. Lam
 258. Lie
 259. Hsu
 260. Gang
 261. Kai
 262. Jiu
 263. Woo
 264. Tuo
 265. Chong
 266. Kan
 267. Dian
 268. Kim
 269. De
 270. Tie
 271. Ce
 272. Abu
 273. Ng
 274. Cang
 275. E
 276. Situ
 277. Hei
 278. Nian
 279. Kuai
 280. Biao
 281. Law
 282. Fa
 283. Zha
 284. Smith
 285. Duo
 286. Lo
 287. Chung
 288. Juan
 289. Lim
 290. Shuang
 291. Zhe
 292. Shun
 293. Tsai
 294. Tse
 295. Huai
 296. Ci
 297. Kui
 298. Green
 299. Yeung
 300. Choi
 301. Kwok
 302. Dao
 303. Chiu
 304. Wo
 305. Shangguan
 306. Allen
 307. Ta
 308. Kuo
 309. Chuang
 310. Ze
 311. Chiang
 312. Fung
 313. Ben
 314. Yip
 315. Bie
 316. Sai
 317. Tsang
 318. Me
 319. Sen
 320. Kun
 321. Shaw
 322. Wai
 323. Lv
 324. Zhuge
 325. Sa
 326. Fen
 327. Park
 328. La
 329. Ka
 330. Van
 331. Ku
 332. Dun
 333. May
 334. Huangfu
 335. Chuan
 336. Tsui
 337. Nai
 338. Cun
 339. Tam
 340. Can
 341. Kao
 342. Hwang
 343. Maimai
 344. Johnson
 345. Wa
 346. Chin
 347. Khan
 348. Qie
 349. Hung
 350. Tseng
 351. Fong
 352. Stone
 353. Leon
 354. Leo
 355. Qun
 356. Hoo
 357. Ang
 358. Piao
 359. Run
 360. White
 361. Kwan
 362. Yeh
 363. Lui
 364. Sao
 365. Singh
 366. Poon
 367. Shentu
 368. Ko
 369. Yuen
 370. Tung
 371. Ali
 372. Cho
 373. Zai
 374. So
 375. Ti
 376. Wilson
 377. Ching
 378. Mak
 379. Kumar
 380. Mok
 381. Koo
 382. James
 383. Ong
 384. Qiong
 385. Hsieh
 386. Sung
 387. Yen
 388. Yee
 389. Au
 390. Sima
 391. Kuan
 392. Tsao
 393. Brown
 394. Beijing
 395. Chau
 396. Shih
 397. Pai
 398. Bang
 399. Yau
 400. Joe
 401. Zhuan
 402. Sue
 403. Won
 404. Jackson
 405. Pin
 406. Tom
 407. Gen
 408. Chien
 409. Kung
 410. Factory
 411. Jones
 412. Yung
 413. Guotu
 414. Loo
 415. Suen
 416. Moon
 417. En
 418. Leong
 419. Siu
 420. Po
 421. Lisa
 422. Mang
 423. Low
 424. Zao
 425. Chua
 426. Lyu
 427. Goh
 428. Tu’er
 429. Ri
 430. Re
 431. Neng
 432. Owen
 433. Hsiao
 434. Shanghai
 435. Foo
 436. Mian
 437. Shin
 438. Pen
 439. Martin
 440. Aihe
 441. Duanmu
 442. Koh
 443. Chia
 444. Pian
 445. Luk
 446. Pao
 447. Jung
 448. Miller
 449. Shamen
 450. Wing
 451. Jang
 452. Tou
 453. Taylor
 454. Loh
 455. Nuo
 456. Chui
 457. Lew
 458. Te
 459. Williams
 460. Nee
 461. Wood
 462. Chew
 463. Ly
 464. Modify
 465. Tuan
 466. Duji
 467. Chuai
 468. Jue
 469. Ahmed
 470. Company
 471. Thomas
 472. Chaudhary
 473. Lewis
 474. Shuo
 475. Kwong
 476. Linghu
 477. Davis
 478. Sharma
 479. Mie
 480. Black
 481. Ip
 482. Choo
 483. Liew
 484. Shum
 485. Liufu
 486. Tina
 487. Clark
 488. Hsia
 489. Hill
 490. Lili
 491. To
 492. Hunter
 493. Shah
 494. Guangzhou
 495. Soong
 496. Tay
 497. Yap
 498. Aini
 499. Department
 500. Chueng
 501. Mary
 502. Hon
 503. Fox
 504. Hun
 505. Kam
 506. Se
 507. Die

Last Names in China Starting with A-Z Letters

We hope you found the most popular last names you are interested in and, follow the links for further information. We’ll go through all of our most popular surnames in alphabetical order.

Chinese Last Names Starting with A Chinese Last Names Starting with N
Chinese Last Names Starting with B Chinese Last Names Starting with O
Chinese Last Names Starting with C Chinese Last Names Starting with P
Chinese Last Names Starting with D Chinese Last Names Starting with Q
Chinese Last Names Starting with E Chinese Last Names Starting with R
Chinese Last Names Starting with F Chinese Last Names Starting with S
Chinese Last Names Starting with G Chinese Last Names Starting with T
Chinese Last Names Starting with H Chinese Last Names Starting with U
Chinese Last Names Starting with I Chinese Last Names Starting with V
Chinese Last Names Starting with K Chinese Last Names Starting with W
Chinese Last Names Starting with K Chinese Last Names Starting with X
Chinese Last Names Starting with L Chinese Last Names Starting with Y
Chinese Last Names Starting with M Chinese Last Names Starting with Z

Most Common Last Names by Country of Origin

Here we have listed thousands of surnames from around the world. You’re bound to find the origin of your last name here!

Top & Most Popular Names & Nicknames

If you’re on the hunt for a cute name for baby boys and girls. Find the latest, most popular, unique & cute nicknames and names for Baby Boys, Girls, Boyfriends, Girlfriends, Husband, and Wife from a list of 100000+ nicknames and baby names ideas at FinderWheel.com

If you have any suggestions or other nicknames you would like to call your baby boy, let us know in the comments below.