300 Top Japanese Baby Names with Meanings

Japanese Baby Names with Meanings

Japanese Baby Girl and Boy Names

Looking for Japanese baby names? Find the latest and most popular Japanese baby names for your newborn from a list of Japanese baby boy and girl names ideas.

Check out a full alphabetical list of popular Japanese baby names for your baby or girl. Learn about all kinds of different Japanese baby names with the help of FinderWheel’s Baby names generator tool and choose the perfect one for your little ones.

Popular Japanese Baby Names for Boys

Here are some of the top and unique Japanese baby boy names with their meanings.

 1. Kai
 2. Ken
 3. Kobe
 4. Kirby
 5. Raiden
 6. Ronin
 7. Rayden
 8. Len
 9. Kenji
 10. Kannon
 11. Nikko
 12. Yuri
 13. Akira
 14. Ren
 15. Kenzo
 16. Hiroshi
 17. Zen
 18. Kori
 19. Kage
 20. Kanon
 21. Jun
 22. Ryu
 23. Kiyoshi
 24. Yoshio
 25. Kaisen
 26. Mika
 27. Masao
 28. Izaya
 29. Tomie
 30. Shun
 31. Aizen
 32. Takashi
 33. Kaito
 34. Hideo
 35. Neko
 36. Reo
 37. Toshio
 38. Takeo
 39. Takeshi
 40. Kou
 41. Kenta
 42. Minoru
 43. Ryo
 44. Jiraiya
 45. Miko
 46. Tadashi
 47. Mikai
 48. Kota
 49. Neiko
 50. Shigeru
 51. Kato
 52. Hiro
 53. Isamu
 54. Kei
 55. Toma
 56. Kaizen
 57. Mitsuo
 58. Akai
 59. Xion
 60. Koi
 61. Yuki
 62. Makoto
 63. Koji
 64. Noboru
 65. Kaz
 66. Seiji
 67. Keita
 68. Maki
 69. Masato
 70. Takumi
 71. Kento
 72. Masaru
 73. Riki
 74. Deston
 75. Shigeo
 76. Yukio
 77. Sho
 78. Akio
 79. Kirin
 80. Lain
 81. Yu
 82. Raidyn
 83. Marico
 84. Haruo
 85. Riku
 86. Yuta
 87. Taro
 88. Kazuki
 89. Eri
 90. Tsutomu
 91. Susumu
 92. Jiro
 93. Kentaro
 94. Kairi
 95. Akari
 96. Yuto
 97. Rei
 98. Gohan
 99. Sora
 100. Takai

Popular Japanese Baby Names for Girls

Here are some of the top and cute Japanese baby girl names with their meanings.

 1. Kira
 2. Tori
 3. Amaya
 4. Tamika
 5. Mina
 6. Kori
 7. Hana
 8. Oma
 9. Kami
 10. Kimora
 11. Ami
 12. Miya
 13. Kaiya
 14. Kai
 15. Akira
 16. Taya
 17. Mika
 18. Mai
 19. Kairi
 20. Rina
 21. Risa
 22. Kirby
 23. Emi
 24. Tamiko
 25. Yuri
 26. Kamiya
 27. Tomi
 28. Mikki
 29. Yuna
 30. Miki
 31. Kimi
 32. Kimiko
 33. Nori
 34. Toi
 35. Emiko
 36. Aeris
 37. Sakura
 38. Tama
 39. Takara
 40. Aiko
 41. Katana
 42. Yoshiko
 43. Kitana
 44. Oda
 45. Camry
 46. Mariko
 47. Sora
 48. Midori
 49. Toshia
 50. Riki
 51. Sayuri
 52. Korin
 53. Saya
 54. Yashica
 55. Keiko
 56. Taira
 57. Michiko
 58. Toccara
 59. Kiyomi
 60. Yuki
 61. Tomiko
 62. Tora
 63. Sachi
 64. Kaori
 65. Erina
 66. Kiyoko
 67. Masako
 68. Toshiko
 69. Akemi
 70. Kana
 71. Yumi
 72. Yuriko
 73. Nara
 74. Kamira
 75. Akiko
 76. Shunta
 77. Kae
 78. Arisa
 79. Fumiko
 80. Mikia
 81. Haruko
 82. Misa
 83. Sachiko
 84. Reiko
 85. Tamieka
 86. Takeya
 87. Shizuko
 88. Sumiko
 89. Akari
 90. Shizue
 91. Akyra
 92. Onna
 93. Miyoko
 94. Ahmya
 95. Mitsuko
 96. Meika
 97. Jhene
 98. Megumi
 99. Miyana
 100. Rika

We hope you have found the perfect Japanese baby boy or girl name from our compilation of unique and trending Japanese baby name tools.

Most Common Japanese Surnames or Last Names with Meanings

Here is the list of cool, unique, and most common Japanese surnames, last names or family names with meanings.

 1. Kirby
 2. Yu
 3. Amaya
 4. Ohara
 5. Mai
 6. Light
 7. Shi
 8. Maki
 9. Tanaka
 10. Nakamura
 11. Yamamoto
 12. Sato
 13. Watanabe
 14. Suzuki
 15. Kato
 16. Ren
 17. Takahashi
 18. Ku
 19. Matsumoto
 20. Yamada
 21. Toma
 22. Saito
 23. Ito
 24. Yoshida
 25. Sinha
 26. Kimura
 27. Jun
 28. Higa
 29. Kobayashi
 30. Goto
 31. Sasaki
 32. Oshiro
 33. Mina
 34. Hayashi
 35. Yamaguchi
 36. Murakami
 37. Seto
 38. Sakamoto
 39. Ryu
 40. Ikeda
 41. Lain
 42. Inouye
 43. Okane
 44. Shimizu
 45. Ringo
 46. Fujimoto
 47. Yamashita
 48. Mika
 49. Shu
 50. Nakagawa
 51. Nishimura
 52. Kaneshiro
 53. Yohe
 54. Okamoto
 55. Sakai
 56. Nakano
 57. Maeda
 58. Honda
 59. Miyamoto
 60. Ono
 61. Fujii
 62. Yamasaki
 63. Tamura
 64. Matsuda
 65. Harada
 66. Ban
 67. Okada
 68. Morita
 69. Hamada
 70. Ogawa
 71. Ishii
 72. Aoki
 73. Nakata
 74. Nakamoto
 75. Oda
 76. Kin
 77. Fujita
 78. Roxas
 79. Ishikawa
 80. Pico
 81. Nakashima
 82. Arita
 83. Sano
 84. Miyashiro
 85. Endo
 86. Arakaki
 87. Suda
 88. Fukuda
 89. Keita
 90. Gin
 91. Shimabukuro
 92. Yoshimura
 93. Hirata
 94. Soroka
 95. Araki
 96. Nagata
 97. Nomura
 98. Nitta
 99. Michie
 100. Ogata

Japanese Baby Names List by Letter A to Z

Find the list of Japanese baby names beginning with A that you’re interested in and, follow the below links for further information. We’ll go through all of our favourite name directories in alphabetical order.

Check out this alphabetical list of popular Japanese baby boy names and baby girl names and choose the perfect one for your little ones.

Japanese Baby Names That Start with A Japanese Baby Names That Start With N
Japanese Baby Names That Start With B Japanese Baby Names That Start With O
Japanese Baby Names That Start With C Japanese Baby Names That Start With P
Japanese Baby Names That Start With D Japanese Baby Names That Start With Q
Japanese Baby Names That Start With E Japanese Baby Names That Start With R
Japanese Baby Names That Start With F Japanese Baby Names That Start With S
Japanese Baby Names That Start With G Japanese Baby Names That Start With T
Japanese Baby Names That Start With H Japanese Baby Names That Start With U
Japanese Baby Names That Start With I Japanese Baby Names That Start With V
Japanese Baby Names That Start With J Japanese Baby Names That Start With W
Japanese Baby Names That Start With K Japanese Baby Names That Start With X
Japanese Baby Names That Start With L Japanese Baby Names That Start With Y
Japanese Baby Names That Start With M Japanese Baby Names That Start With Z

Baby Names by Country of Origin

Are you looking for baby names by Origin? find the best and most unique boy or girl names by Origin along with their meanings. Get great ideas for baby names from around the world.

List of Most Popular Names, Nicknames & Surnames

If you’re on the hunt for Nicknames, Surnames, and baby names for boys and girls. Find the latest, most popular, unique & cute nicknames and names for Baby Boys, Girls, Boyfriends, Girlfriends, Husband, and Wife from a list of 100000+ nicknames and baby names ideas at FinderWheel.com

If you have any suggestions or other nicknames you would like to call your baby boy, let us know in the comments below.