Mesh Rashi (Aries) Baby Names with Meanings

Aries Baby Names

Last Updated on June 17, 2022 by Team FinderWheel

List of Mesh Rashi Baby Names for Boys & Girls

Are you looking for the Mesha Rashi baby names? Find the latest and most popular Mesha Rashi baby names for boys and girls from a list of Hindu Rashi baby boy and girl names ideas.

Check out an alphabetical list of popular Hindu Rashi baby names for your baby or girl. Learn about all kinds of Hindu Rashi baby names with the help of FinderWheel’s Baby names generator tool and choose the perfect one for your little ones.

Popular Baby Boy & Gil Names by Mesh Rashi

Check out this alphabetical list of popular Mesh Rashi baby boy names and baby girl names and choose the perfect one for your little ones.

Children born under sign Aries can get their names by using the following alphabets- A, Chu, Choo, Che, Chay, Cho, La, Lha, Li, Lee, Lhi, Lu, Loo, Lhu, Le, Lay, Lo.

Mesh Rashi Names for Boys

Here are some of the top and most popular Mesh Rashi baby boy names with meanings.

 1. Akaash
 2. Aaryamik
 3. Aariket
 4. Abhinesh
 5. Anupreet
 6. Ashu
 7. Aadavan
 8. Agriya
 9. Elilarasan
 10. Amitiyoti
 11. Iddham
 12. Abhiroop
 13. Aan
 14. Adtiya
 15. Akrash
 16. Amrutheswar
 17. Abhijat
 18. Achyuthan
 19. Omesh
 20. Agarv
 21. Aakarshan
 22. Aksa
 23. Avaneeth
 24. Abhayda
 25. Ayobaahu
 26. Laveneet
 27. Aalhad
 28. Agnimitra
 29. Anamitra
 30. Ankan
 31. Apurti
 32. Arthav
 33. Loknath
 34. Ajith
 35. Abhram
 36. Amalinder
 37. Lavpreet
 38. Anuttam
 39. Artatrana
 40. Ekanath
 41. Abhra
 42. Alpit
 43. Lalithaditya
 44. Amshu
 45. Avyan
 46. Aveen
 47. Avikrish
 48. Lian
 49. Adhit
 50. Ikrut
 51. Achapal
 52. Angaj
 53. Aslunit
 54. Indarjot
 55. Abhiraj
 56. Ojas
 57. Ahar
 58. Achalendra
 59. Abdhisayana
 60. Awas
 61. Abhiman
 62. Ahim
 63. Anbumadi
 64. Abhipal
 65. Anjanappa
 66. Laven
 67. Avigyan
 68. Adhita
 69. Astrit
 70. Aakaar
 71. Lakshmanapranadata
 72. Easwar
 73. Akshar
 74. Aanantya
 75. Lovyam
 76. Isaivalan
 77. Indus
 78. Larraj
 79. Atmaja
 80. Abhata
 81. Amar
 82. Avyukta
 83. Azaadbir
 84. Lachman
 85. Asheem
 86. Abiram
 87. Ekadrishta
 88. Abhidhyan
 89. Amalendu
 90. Ojis
 91. Lakh
 92. Lajjit
 93. Eshit
 94. Lenin
 95. Anugya
 96. Amrut
 97. Ashvath
 98. Aadamya
 99. Anek
 100. Anakh
 101. Lavam
 102. Abharan
 103. Abhidyu
 104. Abhimaan
 105. Abhijath
 106. Abhijaya
 107. Ekachakra
 108. Adipurush
 109. Akhalesh
 110. Akand
 111. Adiman
 112. Luvya
 113. Adhvik
 114. Arth
 115. Anuprit
 116. Arul Kannan
 117. Arnik
 118. Arnrit
 119. Imon
 120. Akshad
 121. Anvith
 122. Astitva
 123. Anurag
 124. Amoljot
 125. Eeshwar
 126. Indradhanu
 127. Avaneet
 128. Anujay
 129. Akil
 130. Aroush
 131. Anukrit
 132. Ashmik
 133. Arundeep
 134. Agrim
 135. Adrut
 136. Akshraj
 137. Aaranay
 138. Antim
 139. Asas
 140. Ekalinga
 141. Lakshit
 142. Abimanyu
 143. Anirudha
 144. Abhiratra
 145. Ambesh
 146. Arjita
 147. Anukul
 148. Aranyak
 149. Atralarasu
 150. Likhit
 151. Inesh
 152. Aeshan
 153. Anthudaran
 154. Lavesh
 155. Abhik
 156. Aryana
 157. Abhayankar
 158. Ilapataye
 159. Akshayakeerti
 160. Isaiarasu
 161. Arha
 162. Ateet
 163. Abhibhava
 164. Ajah
 165. Akrish
 166. Ikongkar
 167. Lav
 168. Lavish
 169. Akshu
 170. Arunabh
 171. Aagman
 172. Ekagrah
 173. Anirudhha
 174. Laxmi Srinivas
 175. Ekansh
 176. Amber
 177. Aryan Raj
 178. Adit
 179. Arja
 180. Adlin
 181. Amitay
 182. Ahlad
 183. Ashik
 184. Abhikama
 185. Anilpal
 186. Alhad
 187. Aryama
 188. Aaryav
 189. Indulal
 190. Atma
 191. Avkash
 192. Amshuman
 193. Aandaleeb
 194. Ikansh
 195. Ettan
 196. Aayudh
 197. Ilancheliyan
 198. Abhindra
 199. Avinash
 200. Layam
 201. Abhaidev
 202. Om Parkash
 203. Arthit
 204. Arnit
 205. Elavarasan
 206. Adhik
 207. Ashrut
 208. Aaryesh
 209. Aabir
 210. Arumugan
 211. Abhas
 212. Anidev
 213. Agharna
 214. Awan
 215. Anuj
 216. Anamay
 217. Ellu
 218. Avinashi
 219. Akhil
 220. Aavansh
 221. Abay
 222. Anjak
 223. Aksmalin
 224. Aashirvad
 225. Agilan
 226. Apparajito
 227. Avatar
 228. Abhisoka
 229. Anvesh
 230. Aaghosh
 231. Alvin
 232. Agnibahu
 233. Abhijnana
 234. Adrsh
 235. Lalam
 236. Akshyat
 237. Anjish
 238. Advik
 239. Arulchelvan
 240. Amrit
 241. Arawo
 242. Aasaithambi
 243. Akshun
 244. Anashin
 245. Avyaya
 246. Lokender
 247. Auronee
 248. Abhyank
 249. Atmik
 250. Ohas
 251. Ajendra
 252. Atiya
 253. Ayavanth
 254. Aganit
 255. Elesh
 256. Akiyatri
 257. Lalitaditya
 258. Aashresh
 259. Agnihotra
 260. Anantram
 261. Irenpreet
 262. Areehah
 263. Adiya
 264. Anjeet
 265. Ambunath
 266. Abhay
 267. Anuraj
 268. Ambav
 269. Akshan
 270. Aswal
 271. Ankesh
 272. Avichal
 273. Atit
 274. Ikroop
 275. Abhir
 276. Omkrish
 277. Aashuinat
 278. Aakarsh
 279. Libni
 280. Oppilmani
 281. Agyeya
 282. Angada
 283. Lokendra
 284. Arjeeth
 285. Adalarasu
 286. Agni
 287. Anshin
 288. Adrish
 289. Lajjan
 290. Anbu
 291. Asokan
 292. Anshum
 293. Akash
 294. Amshul
 295. Indravadan
 296. Aiyappa
 297. Achal
 298. Ashooja
 299. Aditeya
 300. Eshansh
 301. Arksh
 302. Arivali
 303. Amrik
 304. Anjor
 305. Aman
 306. Anshrith
 307. Lohitaksha
 308. Lavana
 309. Arnoh
 310. Ayushman
 311. Aabhat
 312. Antareeksh
 313. Inderjot
 314. Lavan
 315. Aashvith
 316. Iham
 317. Aghat
 318. Ardhendru
 319. Antarang
 320. Anram
 321. Lokajit
 322. Ashni
 323. Abimbola
 324. Lakshmibanta
 325. Akarsh Shubhan
 326. Likilesh
 327. Amol
 328. Amadhya
 329. Abjit
 330. Elil
 331. Anagh
 332. Ishuk
 333. Abhi
 334. Lokshith
 335. Lukesh
 336. Inakanta
 337. Amritambu
 338. Amritaya
 339. Lingesh
 340. Abhin
 341. Atiksh
 342. Abhimath
 343. Ikshan
 344. Asneh
 345. Aapu
 346. Ik Onkar
 347. Ashlesh
 348. Angel
 349. Aaveg
 350. Aamodh
 351. Logenthiran
 352. Aalap
 353. Aacharappan
 354. Anuyog
 355. Anilabh
 356. Ekavir
 357. Abhikam
 358. Asees
 359. Anand
 360. Avalok
 361. Atalrai
 362. Amuk
 363. Ojjaswin
 364. Aar
 365. Adhip
 366. Adwaya
 367. Achint
 368. Lingapandi
 369. Amoorta
 370. Ahil
 371. Abhiruc
 372. Adesh
 373. Anbarasan
 374. Annul
 375. Occhav
 376. Abhimand
 377. Avighna
 378. Arudhra
 379. Ajat
 380. Aghartha
 381. Ekambar
 382. Aapt
 383. Adhikara
 384. Omanand
 385. Argha
 386. Avniel
 387. Abhinavan
 388. Lomesh
 389. Aasav
 390. Ipil
 391. Aathmiya
 392. Alarka
 393. Anubodh
 394. Aresh
 395. Lekhan
 396. Atanu
 397. Arivumani
 398. Aryavan
 399. Aloke
 400. Ekodar
 401. Logesh
 402. Aalakshya
 403. Alipta Alice
 404. Aranya
 405. Anashya
 406. Indresh
 407. Ariyan
 408. Ashwatham
 409. Ajeet
 410. Astutayu
 411. Aparant
 412. Ajai
 413. Anjan
 414. Ilavalagan
 415. Ekachith
 416. Irin
 417. Aruth
 418. Indradutt
 419. Aviral
 420. Ahilan
 421. Anam
 422. Atultejas
 423. Atmananda
 424. Linu
 425. Ayyappa
 426. Akush
 427. Etash
 428. Abhisar
 429. Logan
 430. Abbhinav
 431. Anantachidrupamayam
 432. Agniprava
 433. Lidin
 434. Achalraj
 435. Akalin
 436. Abba
 437. Lingaiah
 438. Ansil
 439. Iranga
 440. Lemmie
 441. Lakesh
 442. Amoha
 443. Indrasuta
 444. Lekhit
 445. Atmaj
 446. Aravali
 447. Abhijvala
 448. Abhyudaya
 449. Aatmgaurav
 450. Iniyavan
 451. Abhayam
 452. Abhiramana
 453. Ekjit
 454. Elilvendan
 455. Abhya
 456. Alaap
 457. Aahlaad
 458. Indumat
 459. Akshahantre
 460. Ashrav
 461. Adikavi
 462. Aadhavan
 463. Anul
 464. Abhinivesh
 465. Abhihita
 466. Ijay
 467. Akhand
 468. Ekayavan
 469. Itan
 470. Aadiv
 471. Akshey
 472. Arnad
 473. Islet
 474. Isharjot
 475. Anutosh
 476. Avish
 477. Anbarasu
 478. Abhivadan
 479. Avdhoot
 480. Iniavelan
 481. Avingha
 482. Onis
 483. Arvind
 484. Eshanputra
 485. Lalchand
 486. Anjas
 487. Aahil
 488. Anveshan
 489. Alankar
 490. Ashcharya
 491. Amay
 492. Abhash
 493. Lakit
 494. Akansh
 495. Anumana
 496. Arulappan
 497. Lathish
 498. Abhirup
 499. Anuraag
 500. Eashav

Mesh Rashi Names for Girls

Here are some of the top and most popular Mesh Rashi baby girl names with meanings.

 1. Aindrila
 2. Lunasha
 3. Ekathva
 4. Indraja
 5. Ipsha
 6. Luvleen
 7. Apurvi
 8. Anukeertana
 9. Lumbika
 10. Aadarshini
 11. Ayaana
 12. Ekadhana
 13. Labuki
 14. Amiti
 15. Lasritha
 16. Arianna
 17. Ekavira
 18. Ikshitha
 19. Leheri
 20. Agrima
 21. Astriti
 22. Lakmini
 23. Anudhya
 24. Lithika
 25. Leelima
 26. Anubhutha
 27. Arunangi
 28. Lathiksha
 29. Anshumala
 30. Laghu
 31. Lucia
 32. Anaiya
 33. Aaravi
 34. Orpita
 35. Inchar
 36. Eiram
 37. Labha
 38. Aakriti
 39. Aishwariya
 40. Apexa
 41. Elna
 42. Abilashini
 43. Aaruna
 44. Anandini
 45. Alankritha
 46. Anmima
 47. Abhira
 48. Asis
 49. Iksura
 50. Advaiya
 51. Anusha
 52. Achala
 53. Archita
 54. Ibadat
 55. Ashita
 56. Indrasena
 57. Asgari
 58. Anupa
 59. Ehimaya
 60. Etasha
 61. Asri
 62. Ishanya
 63. Ajastha
 64. Akshi
 65. Ashwika
 66. Ilesha
 67. Lavy
 68. Aalaya
 69. Lakhmi
 70. Aseema
 71. Aryaa
 72. Ichchha
 73. Aventika
 74. Anhati
 75. Levinika
 76. Anushi
 77. Anjasi
 78. Aadhyasri
 79. Akarsha
 80. Abhilashita
 81. Aolani
 82. Aasmi
 83. Inaki
 84. Anvie
 85. Akruthi
 86. Likitha
 87. Ashavathi
 88. Anurati
 89. Ita
 90. Arpita
 91. Laghuvi
 92. Arvika
 93. Lajitha
 94. Anunitha
 95. Ambhini
 96. Aaradhana
 97. Iditri
 98. Aswathy
 99. Ahanti
 100. Lavali
 101. Aanadhitha
 102. Laksetha
 103. Leenatha
 104. Labangalata
 105. Erum
 106. Lasusha
 107. Aasthaa
 108. Iniya
 109. Aditha
 110. Askini
 111. Ednita
 112. Aakarsha
 113. Anupama
 114. Aishaanya
 115. Aswini
 116. Laavanya
 117. Aishani
 118. Aishiki
 119. Anashwara
 120. Alipriya
 121. Lokapati
 122. Aaditri
 123. Leisha
 124. Archishmathi
 125. Asharika
 126. Annel
 127. Arvi
 128. Aisiri
 129. Olevia
 130. Linnet
 131. Athithi
 132. Akshadha
 133. Abhisarikaa
 134. Lochana
 135. Akalka
 136. Evangelin
 137. Ara
 138. Oja
 139. Aslunaki
 140. Agnishikha
 141. Eshma
 142. Akansha
 143. Ania
 144. Anayna
 145. Ekambari
 146. Aarya
 147. Adishree
 148. Anhithi
 149. Advika
 150. Anusiya
 151. Ashani
 152. Aksithi
 153. Lalithya
 154. Aslesha
 155. Astha
 156. Oopajai
 157. Anubhavi
 158. Aapeksha
 159. Aniha
 160. Aakruthi
 161. Anila
 162. Anugna
 163. Lahita
 164. Alankari
 165. Adiputeri
 166. Lokanksha
 167. Ishwarya
 168. Anayat
 169. Aakarshika
 170. Epshita
 171. Ambhojini
 172. Annjaya
 173. Abhitha
 174. Lokini
 175. Anuprabha
 176. Akarshana
 177. Illisha
 178. Leivina
 179. Ashmitaa
 180. Archa
 181. Apama
 182. Abinandha
 183. Lavenia
 184. Elili
 185. Anan
 186. Ladli
 187. Apinaya
 188. Anurima
 189. Aliveni
 190. Aishitha
 191. Akila
 192. Angi
 193. Aastha
 194. Lokitha
 195. Inchara
 196. Erin
 197. Livroop
 198. Loukya
 199. Leora
 200. Ardas
 201. Ambudhi
 202. Adwiteya
 203. Logeshwari
 204. Anusree
 205. Aashali
 206. Athidhi
 207. Anshula
 208. Eravati
 209. Aiswarya
 210. Apeksha
 211. Aashima
 212. Abhigna
 213. Abhijata
 214. Ahina
 215. Laveena
 216. Inkurali
 217. Ilakkiya
 218. Oshee
 219. Ajinder
 220. Lajjana
 221. Aashisha
 222. Artha
 223. Artika
 224. Anukriti
 225. Abhikhya
 226. Apekshaa
 227. Amarta
 228. Ihita
 229. Adritya
 230. Lakshitha
 231. Anushna
 232. Avasti
 233. Oditi
 234. Ijya
 235. Ishleen
 236. Ilina
 237. Aathmika
 238. Agrata
 239. Ilvika
 240. Lakshmani
 241. Angle
 242. Lithiksha
 243. Lithikkaa
 244. Anargha
 245. Aayana
 246. Anishi
 247. Antini
 248. Ambali
 249. Ajala
 250. Ashima
 251. Ambu
 252. Aandaal
 253. Ahankaara
 254. Idhaya
 255. Anchita
 256. Ashvitha
 257. Abda
 258. Akuti
 259. Araceli
 260. Asmani
 261. Eshanya
 262. Lalitya
 263. Lotica c
 264. Ayushka
 265. Induleksh
 266. Linisha
 267. Leelamayee
 268. Anshika
 269. Lavanthika
 270. Aananditha
 271. Achit
 272. Ilampirai
 273. Aarini
 274. Abbynayha
 275. Ananda Lakshmi
 276. Lekisha
 277. Arogyada
 278. Amari
 279. Anangee
 280. Amrutha
 281. Arpana
 282. Oviya
 283. Ambudhara
 284. Abhirupa
 285. Evanshi
 286. Anbesha
 287. Aria
 288. Ana
 289. Aashiyana
 290. Ankia
 291. Anusaya
 292. Ekshith
 293. Lithisha
 294. Ardra
 295. Anjalika
 296. Abhijiti
 297. Adag
 298. Ibha
 299. Aksara
 300. Anjika
 301. Aingini
 302. Itika
 303. Lakshita
 304. Ashwina
 305. Lilama
 306. Abha
 307. Ainiti
 308. Lajvati
 309. Labonya
 310. Iravati
 311. Arjuni
 312. Archie
 313. Anuva
 314. Adwitiya
 315. Adhira
 316. Arshdeep
 317. Ashwabha
 318. Amogha
 319. Asvitha
 320. Elethia
 321. Amidi
 322. Atchya
 323. Angelina
 324. Ashwathy
 325. Anuragini
 326. Lehar
 327. Asya
 328. Adhamya
 329. Anja
 330. Anya
 331. Ashlesha
 332. Athishaya
 333. Indu
 334. Arnika
 335. Amishi
 336. Iraa
 337. Ambaya
 338. Avnita
 339. Lakshna
 340. Laher
 341. Aadvika
 342. Abheera
 343. Lasik
 344. Avishi
 345. Akalya
 346. Likita
 347. Ekshika
 348. Aliva
 349. Aloka
 350. Adveka
 351. Ahladajanani
 352. Lilawatti
 353. Amitjyoti
 354. Archini
 355. Ikshula
 356. Indarupini
 357. Archisha
 358. Ekatha
 359. Eiravati
 360. Amanyatha
 361. Anwesha
 362. Loveleen
 363. Ikleen
 364. Abarna
 365. Limisha
 366. Anagi
 367. Izumi
 368. Asluta
 369. Amrita
 370. Idaya
 371. Amarni
 372. Anulekha
 373. Lalana
 374. Avhni
 375. Ovia
 376. Anuga
 377. Abharika
 378. Anoohya
 379. Aadishri
 380. Oma
 381. Indulekha
 382. Liya
 383. Aaradhaya
 384. Ekta
 385. Ankushi
 386. Anavika
 387. Athvika
 388. Ishwari
 389. Angelica
 390. Eta
 391. Aashita
 392. Logitha
 393. Litisha
 394. Alpitha
 395. Anusheela
 396. Ababa
 397. Anvika
 398. Ishya
 399. Arvita
 400. Aashmeen
 401. Lakshmi Durga
 402. Annapurni
 403. Adhyay
 404. Aishwarya
 405. Abeedha
 406. Oshmi
 407. Anantika
 408. Inakshi
 409. Archi
 410. Lotica
 411. Lookeshwari
 412. Amishta
 413. Abhidhya
 414. Amrithavahini
 415. Anugraha
 416. Lincy c
 417. Apsara
 418. Eshnaa
 419. Aainah
 420. Aradhan
 421. Ekamroop
 422. Aaoka
 423. Ashrika
 424. Ashakiran
 425. Lincy
 426. Indulala
 427. Amritha
 428. Anusri
 429. Avanitha
 430. Aniskha
 431. Eknoor
 432. Aarathana
 433. Lalitamohana
 434. Aashtha
 435. Aatrayi
 436. Adah
 437. Arikhta
 438. Artisha
 439. Elampirai
 440. Armita
 441. Anshita
 442. Leelavathi
 443. Anooja
 444. Ajeitha
 445. Anula
 446. Ojaswi
 447. Amika
 448. Avhnipaala
 449. Elavarasi
 450. Adhisree
 451. Edhitha
 452. Ayukta
 453. Annaya
 454. Ajooni
 455. Abhinaya
 456. Auhna
 457. Abhignya
 458. Lokshita
 459. Irika
 460. Lotica Lotica
 461. Indumukhi
 462. Ilvaka
 463. Abhirathi
 464. Eniya
 465. Anglina
 466. Anvaya
 467. Akshika
 468. Abhiruca
 469. Anuya
 470. Iipsitha
 471. Athini
 472. Anouka
 473. Onalika
 474. Lekhi
 475. Akshada
 476. Indrakshi
 477. Aakaanksha
 478. Aashka
 479. Aishini
 480. Atmikha
 481. Anindini
 482. Anumeha
 483. Architha
 484. Anshumati
 485. Abhimatha
 486. Aamaya
 487. Ikshita
 488. Akshai
 489. Ipsa
 490. Amoolya
 491. Ikshu
 492. Anjila
 493. Adrima
 494. Amanthika
 495. Akangsha
 496. Ayanna
 497. Lakshmi Shree
 498. Ashmita

We hope you have found the perfect Hindu baby boy or girl names by Rashi from our compilation of unique and trending Hindu baby names tool.

Baby Names by Hindu Rashi

Find the list of all baby names by Hindu Rashi that you are interested in and, follow the below links for further information.

List of Popular Baby Names, Nicknames, and Surnames

If you’re on the hunt for Baby Names, Surnames, or Nicknames. Find the latest, most popular, unique & cute nicknames and names for Baby Boys, Girls, Boyfriends, Girlfriends, Husband, and Wife from a list of 100000+ names ideas at FinderWheel.com

If you have any suggestions or other names you would like to call your baby boy and girl, let us know in the comments below.